تقسیم بندی خودروها به 4 رنگ برای تردد در طرح «زوج و فرد»