فرصت دوماهه به تجارت جهانی فردوسی برای اصلاح نقشه‌های ساختمان