تولید 48 قلم تجهیزات فناوری‌ ازدیاد برداشت توسط متخصصان ایرانی