با تصویب شورای پول و اعتبار؛ وام خرید خودرو ۱۵میلیون تومان شد