آنچلوتی: در بازی برگشت هواداران به ما کمک خواهند کرد