مدیر فیس بوک: نمی توان کل اینترنت را رایگان ارائه کرد