رجزخوانی پادشاه عربستان در نشست شورای همکاری خلیج فارس