سرافراز: اگر بودجه تامین شود، سریال شهید صیاد شیرازی ساخته می‌شود