بازیکن‌آمریکایی مهرام: آمریکایی‌ها تصویر بدی از ایران جلوه می‌دهند