جان دوباره خاک تشنه جزایر اشک و کبودان به واسطه بارش باران