نمایشگاه تخصصی عکس واسنادِ «فروغ بهمن پور» از «محمدرضا لطفی» برگزار شد