ماجرای‌ زمین‌‌ میلیاردی‌ که به‌ نام ۳ نماینده است!