هنرمندان آستارایی یاد و نام بازیگران فقید تئاتر ایران را گرامی داشتند