بازرسی های آژانس فراتر از پروتکل الحاقی نخواهد بود/فضای مذاکرات خوب است