کاهش موارد بیماری مالاریا در کشور از ۱۱ هزار نفر به ۲۴۵ نفر در سال