برکت درآمد این شغل ناگفتنی است / ارزش معلمان فراموش نشود