عقد قرارداد با خودروسازان جهانی به شرط انتقال تکنولوژی باشد/ اخذ ضمانت های معتبر به منظور جلوگیری از