آلگری: برای صعود به فینال باید در مادرید شاهکار کنیم