تسريع در تكميل و رفع مشکلات واحدهای مسكن مهر کرمانشاه