شوراها تصمیم گیری ها و فعالیت های خود را با رویکرد دولت تدبیر همسو نمایند