178 کشاورز کهگیلویه وبویراحمد منتظر برقی کردن چاه های دیزلی خودهستند