از بازنشستگی و معلم نمونه نشدن سید جواد هاشمی تا گلایه خبرنگاران از وزیر