تصویربرداری نمونه‌ها در هوا با میکروسکوپ نیروی اتمی ایرانی