بازی شبیه بوکس بود/ هر وقت یک هوادارا می‌پرد، متوجه می‌شوم گل زدیم