عراقچی: متن «برجام» بیش از ۲۰ صفحه و ضمائم‌اش از ۵۰ صفحه بیشتر است/به دنبال توافق خوب هستیم/تا پایان ه