تفاهم نامه ساخت موزه بزرگ اهواز بین شهرداری و میراث فرهنگی امضا شد