کاهش سهم احزاب کوچک در پارلمان بعدی انگلیس؛ اقلیت‌ها از انتظار تا واقعیت