تداوم نرخ‌های سود قبلی برای سپرده های کوتاه مدت در چند بانک بزرگ کشور