استخدام مربی ایروبیک و نجات غریق در تهران - 16 اردیبهشت 94