اختصاص هزار و پانصد میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان