روابط تیره با همسایگان مانع از گذرگاه انرژی بودن ترکیه خواهد شد