تقدیر بانک صادرات با اهدای سپرده گنجینه سپهر از ناشران برتر