حل مشکل یمن راه حل نظامی ندارد/تاکید بر مذاکرات یمنی-یمنی