تابوی پزشکی در ذهن دانش آموزان اردبیلی/کوتاهی مدارس در هدایت درست