تنها پیست چوبی دوچرخه‌سواری خاورمیانه تشنه اعتبار است/بازدید 5 وزیر از این پروژه