دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تنها قطب تکنولوژی آموزش پزشکی کشور