یک فرمانده ارتش: پاسداری از ارزش های شهدا وظیفه همگان است