یارانه تولید برای نوسازی ماشین ‌آلات پرداخت نشد، صنایع جریمه می‌شوند