اصول حقوقی و قانونی در بررسی پرونده بورسیه‌ها لحاظ نشده است