محبوبی: تست دوپینگ از کشتی گیران فینالیست هر وزن گرفته می شود