کارگردان فیلم خداحافظ رفیق: شهدا برای حفظ خاک به جنگ با دشمن نرفتند