اولین پروژه تولید برق خورشیدی در پاکستان افتتاح شد