حمایت‌ دانشجویان عدالت‌طلب از «نماد اشرافیت» جای تعجب دارد/ این سیاست خارجی از نگاه امام(ره) مردود ا