فروش مایوس کننده One M9؛ کمترین درآمد برای ماه آوریل در ۶ سال گذشته