۱۵۷ ردیف پروژه پیشران در چشم انداز توسعه گلستان تعریف شده است