دوران قلعه نویی در استقلال به اتمام رسیده / کار بسیار زشتی از سوی فروزان رخ داده