جزئیات تازه از مذاکرات درباره رفع تحریم ها و نحوه بازرسی ها از مراکز نظامی