فرماندارمیناب:شوراها در جهت توسعه شهرستان مدیران را یاری کنند