فرهنگ‌سازی برای استفاده مطلوب از فضاهای مجازی با پیشرفت سریع تکنولوژی تطابق ندارد