تفاوت 57 میلیونی حقوق ماهیانه وینگادا با مجموع دریافتی کادرفنی ایرانی!